img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Täzelikler Makalalar Çäreler
...
«Baky diri esgerler» aýdymy halkara bäsleşigiň baş baýragyna mynasyp boldy

23 Iýul 2024 г.

1

...
Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň Bütindünýä miras komitetiniň 46-njy mejlisine gatnaşýar

23 Iýul 2024 г.

1

...
Demirgazyk — günorta ugry: möhüm ulag-üstaşyr geçelgesi

20 Iýul 2024 г.

17

...
Aşgabatda emeli aň hakynda maslahat guraldy

20 Iýul 2024 г.

16

...
Talyplyga dalaşgärler üçin göz öňünde tutulýan ýeňillikler

17 Iýul 2024 г.

34

...
Türkmenistan we Özbegistan söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýär

16 Iýul 2024 г.

35

...
Türkmenistanyň wekili Çernogoriýada geçen sebitleýin mejlise gatnaşdy

16 Iýul 2024 г.

27

...
Ženewada WIPO agza ýurtlaryň Assambleýasynyň 65-nji mejlisi geçirilýär

12 Iýul 2024 г.

45

...
Inçekeseli bejermek boýunça halkara okuw Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hünärmenleriniň mümkinçiliklerini artdyrýar

9 Iýul 2024 г.

39

...
Okuw merkezlerini sanlylaşdyrmak boýunça maslahat geçirildi

8 Iýul 2024 г.

36

...
Adam hukuklary geňeşiniň 56-njy mejlisiniň çäginde çäre geçirildi

8 Iýul 2024 г.

41

...
Tokio şäherinde «Merkezi Aziýa – Ýaponiýa» işewürler dialogy geçirildi

6 Iýul 2024 г.

54

...
«Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumyndaky ajaýyp şahsyýetleriň heýkelleri: Saýat-Nowa

6 Iýul 2024 г.

44

...
Türkmen halkynyň Milli Lideri ýurdumyzyň ŞHG bilen hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny beýan etdi

5 Iýul 2024 г.

37

...
Astanada Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň açylyş dabarasy geçirildi

4 Iýul 2024 г.

54

...
Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow wekiliýet Baştutanlarynyň «ŞHG+» görnüşindäki duşuşyga gatnaşýar

4 Iýul 2024 г.

51

...
Gahryman Arkadagymyzyň Gazagystan Respublikasyna iş sapary başlandy

4 Iýul 2024 г.

60

...
Türkmenistan we Eýran gaz pudagynda ikitaraplaýyn bähbitli gatnaşyklary ösdürýärler

3 Iýul 2024 г.

50

...
Türkmenistanyň Prezidenti Belarus Respublikasynyň Prezidentini gutlady

3 Iýul 2024 г.

47

...
«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamanyň täzelikleri

3 Iýul 2024 г.

46

...
«Berkarar» söwda we dynç alyş merkezinde amerikan agşamy

2 Iýul 2024 г.

47

...
Türkmenistan Nikaragua Respublikasy bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ýokarlandyrýar

2 Iýul 2024 г.

48

...
Paýtagtymyzda Tatarystan Respublikasynyň Döwlet akademiki simfoniki orkestri mähirli garşylandy

2 Iýul 2024 г.

51

...
Döwlet ähmiýetli şäheriň açylmagynyň bir ýyllygy mynasybetli dabaralar

1 Iýul 2024 г.

48

...
Türkmenistanyň wekiliýeti Çolpan-Ata şäherinde geçirilýän TDG-nyň Halkara işewürlik forumyna gatnaşdy

29 Iýun 2024 г.

51

...
Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryndan düzülen topar Türkiýe Respublikasynyň Antalýa şäherinde Ýaş mekdep  okuwçylarynyň arasynda geçirilen 28-nji Balkan Matematika olimpiadasynda üstünlikli çykyş etdiler

29 Iýun 2024 г.

66

...
Türkmenistanyň Bilim ministrliginde Aziýa Ösüş Bankynyň wekilleri bilen bolan duşuşyk

28 Iýun 2024 г.

63

...
«Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi» Adam hukuklary boýunça dialogynyň 16-njy mejlisi geçirildi

27 Iýun 2024 г.

50

...
Türkmenistanyň we Tunis Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

27 Iýun 2024 г.

66

...
Käbir okruglar boýunça Mejlisiň deputatlaryny saýlamak boýunça möhletinden öň ses bermek başlandy

27 Iýun 2024 г.

57

...
«Türkmenistan — Birleşen Arap Emirlikleri» işewürlik maslahaty

26 Iýun 2024 г.

54

...
Zehin we ruhy joşgun türkmen halkynyň medeni mirasyny dünýä ýaýýan kuwwatly güýçdür

26 Iýun 2024 г.

58

...
Ýewropa Bileleşiginiň adam hukuklary boýunça ýörite wekili bilen duşuşyk geçirildi

25 Iýun 2024 г.

74

...
«Magtymguly» operasynyň ilkinji görkezilişi boldy

25 Iýun 2024 г.

66

...
«Medeniýet hepdeligi — 2024»: üçünji gün

25 Iýun 2024 г.

59

...
Türkmenistanyň Mejlisinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan «halklary birleşdirýän taryhy we medeni gymmatlyklar» atly ýörite maslahat geçirildi

24 Iýun 2024 г.

58

...
«Ekologiýa babatda arzuwyňyzy wysal ediň!» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

24 Iýun 2024 г.

54

...
Gurluşyk işleri güýçli depginde alnyp barylýar

22 Iýun 2024 г.

75

...
Mejlisde Zimbabwe Respublikasynyň Parlamentiniň Ýokarky palatasynyň Başlygy bilen duşuşyk geçirildi

21 Iýun 2024 г.

71

...
Türkmenistanda Bolgariýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

21 Iýun 2024 г.

73

...
Türkmenistanyň wekiliýetiniň Wengriýa sapary amala aşyryldy

20 Iýun 2024 г.

63

...
Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

20 Iýun 2024 г.

70

...
Ýaponiýada Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

18 Iýun 2024 г.

64

...
Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli çykarylan ýubileý markalary BPB-nyň muzeýinde ýerleşdirildi

17 Iýun 2024 г.

75

...
Türkmenistanyň we Astrahanyň ýokary okuw mekdepleriniň ylym-bilim hyzmatdaşlygy

16 Iýun 2024 г.

61

...
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Halkara ylmy we tehnologik parkynda alymlar öz ylmy işlerini görkezdiler

16 Iýun 2024 г.

71

...
Saýlawlara taýýarlyk möwsümi dowam edýär

15 Iýun 2024 г.

89

...
Türkmenistan söwda we ýük daşamagy ýönekeýleşdirmek boýunça halkara maslahata gatnaşdy

15 Iýun 2024 г.

56

...
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň Russiýa Federasiýasynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň Orunbasary bilen duşuşygy

14 Iýun 2024 г.

70

...
Ylym — Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň binýady

13 Iýun 2024 г.

72

...
Türkmenistanda Awstraliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

13 Iýun 2024 г.

60

...
«Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

13 Iýun 2024 г.

94

...
Tallinde türkmen we eston žurnalistleriniň tejribe alyşmaklary boýunça okuw maslahaty geçirildi

12 Iýun 2024 г.

66

...
Ylym we innowasiýalar — ösüşiň esasy şerti

12 Iýun 2024 г.

86

...
Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlandy

10 Iýun 2024 г.

70

...
Iki dostlukly döwletiň Baştutanlarynyň arasynda gepleşikler geçirildi

10 Iýun 2024 г.

78

...
Türkmenistanyň DIM-nde Yrak Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşyk geçirildi

10 Iýun 2024 г.

72

...
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagy bilen Horezmiň arasynda syýahatçylyk hyzmatdaşlygynyň geljegi öwrenilýär

10 Iýun 2024 г.

102

...
Türkmenistanyň wekiliýeti Koreýa Respublikasynyň Milli maglumat agentligi tarapyndan guralan Maglumat elýeterlilik merkezleriň administratorlary üçin guralan okuw maslahatyna gatnaşdy

7 Iýun 2024 г.

81

...
Yzzat Gylyjowyň eserlerinde Italiýanyň nurly Güneşi

24 Maý 2024 г.

103

...
Taryhy-medeni miras — halkyň ruhy baýlygy

24 Maý 2024 г.

90

...
ÝUNISEF-iň gender deňligi boýunça geňeşçisi Aşgabatdaky DÖM merkezinde okuw sapagyny geçdi

23 Maý 2024 г.

100

...
Türkmenistanyň Maglumat elýeterliligi merkezi «2024-nji ýylyň iň gowy merkezi» diýen ada eýe boldy

23 Maý 2024 г.

89

...
Kiberhowpsuzlyk boýunça hünärmenleri taýýarlamakda tagallalar birleşdirilýär

22 Maý 2024 г.

85

...
Aşgabatda geçiriljek «Halkara gatnaşyklary: parahatçylykly gepleşikleriň medeniýeti» atly halkara bäsleşikde 250 talyp çykyş ederler

21 Maý 2024 г.

69

...
Magtymguly Pyragynyň döredijiligi — paýhas we ylham çeşmesi

21 Maý 2024 г.

104

...
Tbilisi diňi Türkmenistanyň baýdagynyň reňklerinde yşyklandyryldy

20 Maý 2024 г.

100

...
Ylymlar güni mynasybetli halkara ylmy maslahat geçiriler

20 Maý 2024 г.

108

...
Beýik Magtymgulynyň ýadygärligi belentden seleňläp görünýär

18 Maý 2024 г.

88

...
Beýik şahyryň ölmez-ýitmez goşgulary ählumumy adamzat medeniýetiniň genji-hazynasynyň aýrylmaz bölegidir

18 Maý 2024 г.

84

...
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

18 Maý 2024 г.

104

...
Türkmen wekiliýeti Eýranyň Gülistan welaýatynda saparda bolýar

18 Maý 2024 г.

98

...
«Kamçatskiý Meridian» söwda öýi Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanýar

17 Maý 2024 г.

86

...
Ekologiýa gözegçilik ulgamy kämilleşdirilýär

17 Maý 2024 г.

91

...
CDIO guramasynyň wekilleri okatmak usulyýetiniň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

17 Maý 2024 г.

84

...
TÜRKSOÝ-na agza döwletleriň ÝUNESKO-nyň işleri barada milli toparlarynyň mejlisi

16 Maý 2024 г.

104

...
Daşoguz welaýatynda türkmen-amerikan kitap ýarmarkasy geçirildi

15 Maý 2024 г.

82

...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Halkara zähmet guramasynyň (HZG) wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

15 Maý 2024 г.

98

...
«Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» Dialogynyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde duşuşyk geçirildi

15 Maý 2024 г.

81

...
Türkmenistanyň DIM-de Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili bilen duşuşyk geçirildi

14 Maý 2024 г.

79

...
Türkmenistanyň Mejlisinde Ýapon-Türkmen parlamentara dostluk toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirildi

14 Maý 2024 г.

93

...
Aşgabat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde ykdysadyýet boýunça olimpiadanyň netijeleri jemlendi

14 Maý 2024 г.

80

...
«Türkmengaz» döwlet konserniniň wekili Eýranda nebit-gaz pudagynda hyzmatdaşlyk boýunça pikir alyşdy

13 Maý 2024 г.

103

...
Waşingtonda Hazarüsti halkara ulag geçelgesini ösdürmek boýunça forum geçiriler

13 Maý 2024 г.

94

...
Arkadagly ýaş nesil at — myrat bilen geljege!

13 Maý 2024 г.

118

...
Abu-Dabide XIII Halkara maýa goýum forumy geçirildi

11 Maý 2024 г.

114

...
Arkadag şäherinde «TESC-2024» Halkara ylmy maslahat geçiriler

11 Maý 2024 г.

119

...
«NowaEco» kompaniýasy durnukly telekeçiligi ösdürýär

11 Maý 2024 г.

120

...
«Kids Expo: ähli zat çagalar üçin» sergi-ýarmarkasy oňa gatnaşyjylary çagyrýar

11 Maý 2024 г.

122

...
«Goý, hemişe Güneş bolsun!» aýdymyny çagalar hor bolup aýtdylar...

10 Maý 2024 г.

125

...
Türkmen ýokary okuw mekdebiniň wekilleri Awstriýada iş saparynda

10 Maý 2024 г.

107

...
Türkmenistanyň Prezidenti Ýeňiş güni mynasybetli Moskwada geçirilen dabaralara gatnaşdy

10 Maý 2024 г.

111

...
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Türkiýeli kärdeşleri bilen wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşdylar

9 Maý 2024 г.

120

...
Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň 11-si THE Asia University Ranking 2024-iň sanawyna girdi

9 Maý 2024 г.

148

...
Malaýziýada Türkmenistanyň Prezidentiniň «Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

9 Maý 2024 г.

124

...
Ýaponiýanyň hökümetiniň talyp hakly maksatnamalaryna arzalar kabul edilip başlandy

9 Maý 2024 г.

124

...
Türkmen wekiliýeti Kuala-Lumpurda THE atly Aziýa uniwersitetleriniň sammitine gatnaşdy

8 Maý 2024 г.

107

...
Türkmenistan Pekin jarnamasynyň we Hereketleriň ýerliginiň ýerine ýetirilişinde gazanylan öňe gidişlige syn berýär

7 Maý 2024 г.

94

...
Görnükli halypa diplomatyň hormatyna dabaraly çäre

7 Maý 2024 г.

112

...
Türkmen filmleri Türkiýede geçirilen halkara kinofestiwalynyň baýraklaryna eýe boldy

5 Maý 2024 г.

132

...
Türkmenistanyň Prezidenti nebiti gaýtadan işlemekde innowasiýa taslamalaryny durmuşa geçirmegiň möhümdigini aýtdy

5 Maý 2024 г.

102

...
Türkmen karateçileri «UZBEKISTAN OPEN 2024» halkara ýaryşynda 23 medal gazandylar

5 Maý 2024 г.

130

...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty düzme ýazmak boýunça halkara bäsleşiginiň ýeňijilerini yglan etdi

3 Maý 2024 г.

123

...
Türkmenistan — BMG: ilat we ösüş ulgamynda hyzmatdaşlyk

3 Maý 2024 г.

136

...
Türkmenistanyň wekiliýetiniň BMG-niň Ilat we ösüş boýunça komissiýasynyň 57-njy mejlisine gatnaşmagy

1 Maý 2024 г.

106

...
Türkmen-özbek hökümetara toparynyň mejlisi

1 Maý 2024 г.

134

...
Ýurdumyzda howanyň üýtgemegi boýunça täze okuw moduly

1 Maý 2024 г.

123

...
Mäne obasy arheologik ekspedisiýanyň üns merkezinde

30 Aprel 2024 г.

111

...
Höwesjeň hünärmenleriň döredijilik duşuşygy

30 Aprel 2024 г.

144

...
Türkmen talyplary Belarus Respublikasynyň Gomel şäherinde geçirilen nazary mehanika boýunça XVIII halkara olimpiadada üstünlikli çykyş etdiler

30 Aprel 2024 г.

87

...
Dostlukly ýurtlardan gelen suratkeşleriň döredijilik duşuşygy

29 Aprel 2024 г.

128

...
Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde «Kibersport» merkeziniň işi üstünlikli ösdürilýär

29 Aprel 2024 г.

99

...
Ankarada Türkmenistanyň we Türkiýäniň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi

29 Aprel 2024 г.

94

...
ESCAP-yň 80-nji mejlisiniň çäklerinde ugurdaş çäre geçirildi

27 Aprel 2024 г.

111

...
Ýurdumyzyň gümrük hünärmenleri uzak aralykdan iň oňat tejribäni öwrenýärler

27 Aprel 2024 г.

110

...
Türkmenistanda halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi

27 Aprel 2024 г.

120

...
“Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty” atly halkara ylmy maslahat

26 Aprel 2024 г.

129

...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen olimpiadanyň netijelerini yglan etdi

26 Aprel 2024 г.

96

...
Türkmenistanyň DIM-de birnäçe ikitaraplaýyn resminamalara gol çekişlik dabarasy geçirildi

24 Aprel 2024 г.

102

...
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda «Türkmenistanyň ulag diplomatiýasyny ösdürmek babatynda halkara hyzmatdaşlygy» atly maslahat geçirildi

24 Aprel 2024 г.

81

...
Ahalteke bedewleriniň deňsiz-taýsyz gözelligine bagyşlanan sergi

24 Aprel 2024 г.

106

...
«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde sanly ulgam boýunça ussatlyk sapagy geçirildi

23 Aprel 2024 г.

90

...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty «Açyk gapylar» günlerini geçirýär

23 Aprel 2024 г.

111

...
Ýaş türkmenistanlylar rekruting boýunça trening maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrylýar

23 Aprel 2024 г.

96

...
Astrahanda «Hazar sebitiniň ulag logistikasy 2024» atly forum açylýar

23 Aprel 2024 г.

166

...
Türkmenistanda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli çäreler geçirilýär

23 Aprel 2024 г.

109

...
Ýokary okuw mekdepleriň arasynda bedenterbiýe we sport boýunça internet olimpiadasy geçirildi

23 Aprel 2024 г.

286

...
Hyratda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp edebiýat agşamy geçirildi

22 Aprel 2024 г.

100

...
Türkmen artistleri Ankarada konsert bilen çykyş etdiler

22 Aprel 2024 г.

126

...
«JBL» simsiz gulaklygy özünde jemleýän günlik äýnekleri hödürledi

22 Aprel 2024 г.

130

...
Ýaş ýangyn söndüriji toparlaryň döwlet derejesindäki bäsleşigi geçirildi

22 Aprel 2024 г.

107

...
Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky menejerler üçin maliýe okuwyna çagyrýar

22 Aprel 2024 г.

130

...
AŞTU-nyň «eKassa» mobil programmasynyň iň soňky nusgasyny ýükläp alyň

21 Aprel 2024 г.

134

...
Şanhaýda Teslanyň energiýa tygşytlaýjy önümçiliginiň megafabrikasynyň gurluşygy maýda başlanar

21 Aprel 2024 г.

90

...
Türkmenistanyň wekiliýeti EKOSOS-yň Ýaşlar forumyna gatnaşdy

21 Aprel 2024 г.

94

...
Eziz Diýarymyzda ýangyç-energetika toplumynyň desgalary döwrebaplaşdyrylýar

21 Aprel 2024 г.

96

...
Moskwa şäherinde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

21 Aprel 2024 г.

127

...
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk baýramy mynasybetli dabaralary we çäreleri geçirmek boýunça guramaçylyk topary döredildi

21 Aprel 2024 г.

85

...
Türkmenistan saglygy goraýyşda maglumat ulgamyny sanlylaşdyrmak ugrundaky mümkinçiliklerini güýçlendirýär

19 Aprel 2024 г.

114

...
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda nebithimiýa we oba hojalyk önümleri ýerlenildi

19 Aprel 2024 г.

100

...
Ýokary okuwy tamamlaýan uçurymlar üçin «Iş ýarmarkasy» geçirildi

19 Aprel 2024 г.

95

...
Türkmen talyplary Rumyniýada geçirilen matematika olimpiadasynda 17 medal gazandylar

18 Aprel 2024 г.

110

...
«Ýaşyl geljegiň umytlary» festiwaly

17 Aprel 2024 г.

132

...
Galyndy çig maldan ýasalan zatlaryň bäsleşigi yglan edildi

16 Aprel 2024 г.

112

...
Ýaşlaryň arasynda ylmy işleriň bäsleşiginiň geçiriljek senesi yglan edildi

13 Aprel 2024 г.

139

...
Türkmenistan 2025-2029-njy ýyllar döwri üçin BMG-niň Durmuş ösüşi boýunça komissiýasynyň agzalygyna kabul edildi

13 Aprel 2024 г.

136

...
Türkmenistanyň BMG-niň edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň ýolbaşçysy Aragatnaşyk ulgamynda sebitleýin arkalaşygyň Baş direktory bilen duşuşyk geçirdi

12 Aprel 2024 г.

123

...
Orient Silk Road Express syýahatçylyk otlusyndaky ýolagçylar Türkmenistanda boldular

12 Aprel 2024 г.

148

...
Türkmen telekeçileri TEIF 2024-e gatnaşarlar

11 Aprel 2024 г.

161

...
Türkmenistanda ýokary synp okuwçylaryň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri jemlenildi

11 Aprel 2024 г.

114

...
Türkmenistanly agyr atletikaçy Taýlandda geçýän 2024-nji ýyl Dünýä kubogynda kümüş medal gazandy

10 Aprel 2024 г.

129

...
«Oguz han» ylmy-tehnologik merkeziniň döredilmegi we innowasiýalaryň ornaşdyrylmagy

10 Aprel 2024 г.

116

...
Ýurdumyzda DÖM boýunça ýaşlar üçin okuw sapaklary başlandy

10 Aprel 2024 г.

141

...
Ýurdumyzyň telekeçileri Eýranda geçiriljek sergä gatnaşmaga çagyrylýar

9 Aprel 2024 г.

115

...
Halkara sport ýaryşlarynyň ýeňijilerini sarpalamak dabarasy

8 Aprel 2024 г.

115

...
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy

7 Aprel 2024 г.

115

...
Rumyniýada geçiriljek sarp edilýän harytlaryň halkara sergisinde türkmen telekeçileriniň önümleri bolar

5 Aprel 2024 г.

131

...
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty sopromat boýunça III halkara olimpiadasynyň ýeňijilerini yglan etdi

5 Aprel 2024 г.

133

...
Türkmen gämi abatlaýyş zawody Koreýa kompaniýasy tarapyndan auditden üstünlikli geçdi

5 Aprel 2024 г.

92

...
Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň gatnaşyklary pugtalandyrýar

4 Aprel 2024 г.

167

...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» bäsleşiginiň ýarym final we final tapgyrynyň geçiriljek senelerini yglan etdi

4 Aprel 2024 г.

144

...
Aşgabatda söwda toplumynyň sergisi açyldy

3 Aprel 2024 г.

136

...
Türkmenabat şäheriniň gümrükhanasynda türkmen-özbek bilelikdäki okuwy geçirildi

3 Aprel 2024 г.

144

...
Türkmenistanyň DIM-nde Türkmenistanyň Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara toparynyň mejlisi geçirildi

2 Aprel 2024 г.

103

...
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

2 Aprel 2024 г.

170

...
Mekdep okuwçylarynyň halkara matematika olimpiadasynyň ýapylyş dabarasy

30 Mart 2024 г.

148

...
«TASS» habarlar gullugy bilen hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

29 Mart 2024 г.

147

...
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty innowasion taslamalar sergisine çagyrýar

29 Mart 2024 г.

172

...
Seulda Hankuk daşary ýurt dilleri uniwersitetiniň Prezidenti bilen duşuşyk geçirildi

28 Mart 2024 г.

176

...
Aşgabatda halkara maslahat geçirildi

28 Mart 2024 г.

146

...
Türkmenistanda Wenesuela Boliwarian Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

28 Mart 2024 г.

150

...
HAKATON BÄSLEŞIKLERI

27 Mart 2024 г.

186

...
Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmek barada bildiriş

26 Mart 2024 г.

286

...
Türkmenistan parahatçylykly we ynanyşma esasly gepleşik medeniýetini ösdürmek ugrundaky tagallalaryny güýçlendirýär

26 Mart 2024 г.

157

...
Türkmenistanyň ilçisi Sukuba uniwersiteti bilen ylmy hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdy

26 Mart 2024 г.

155

...
Türkmenistan Parižde geçiriljek nebitgaz halkara göçme forumyny geçirmäge taýýarlyk görýär

25 Mart 2024 г.

175

...
Türkmenistanda täze okuw ýylynyň 155 müňden gowrak birinji synp okuwçylaryna noutbuk görnüşli kompýuterleri sowgat beriler

25 Mart 2024 г.

172

...
Ýurdumyzda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi mynasybetli dabaralary geçiriler

25 Mart 2024 г.

192

...
Tehnologik merkezde ylmy açyşlary täjirçilige öwürmek meseleleri boýunça maslahat geçirildi

24 Mart 2024 г.

118

...
Aşgabat we Rim medeni gatnaşyklary çuňlaşdyrmagy maksat edinýärler

24 Mart 2024 г.

151

...
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty «CyberQuest» hakatonyň ýeňijilerini yglan etdi

22 Mart 2024 г.

175

...
Balkanly geofizikleriň şowly gadamlary üstünliklere beslenýär

21 Mart 2024 г.

178

...
Türkmenistanda halkara gatnaşyklary we geosyýasy modelirleme boýunça olimpiada geçiriler

20 Mart 2024 г.

140

...
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna

20 Mart 2024 г.

212

...
Ýurdumyzyň mugallymlary «Howa gutujygyny» ulanmak endiklerini ýokarlandyrdylar

19 Mart 2024 г.

132

...
Türkmen talyplary halkara ylmy bäsleşiklerde ýokary sylaglara mynasyp bolýarlar

18 Mart 2024 г.

157

...
Baýnazar Nepesow – GDA-nyň iň gowy ýaş alymy

18 Mart 2024 г.

184

...
Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde halkara olimpiadalar we maslahatlar geçiriler

16 Mart 2024 г.

135

...
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda materiallaryň berkligi boýunça III Halkara olimpiada geçiriler

15 Mart 2024 г.

150

...
«Diýar» žurnalynyň redaksiýasy döredijilik bäsleşigini yglan etdi

14 Mart 2024 г.

187

...
Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi Suhumi döwlet uniwersitetiniň rektory bilen duşuşdy

13 Mart 2024 г.

137

...
Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi Tbilisi döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektory bilen duşuşdy

13 Mart 2024 г.

175

...
Daşary ýurt dilleri boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy

13 Mart 2024 г.

179

...
Türkmenistanyň we Awstriýanyň tehnologiki uniwersitetleri özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdiler

12 Mart 2024 г.

176

...
Tbiliside Türkmenistanyň Ilçisi türkmen talyplary bilen duşuşdy

10 Mart 2024 г.

202

...
Türkmen-rumyn bilim hyzmatdaşlygynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

9 Mart 2024 г.

198

...
Innowasiýa maglumat merkezi welaýatlardaky ýokary we orta hünär okuw mekdepleri üçin onlaýn maslahaty geçirdi

7 Mart 2024 г.

157

...
Türkmenistanyň ABŞ-daky Ilçihanasynda möhüm hökümet mejlisleriniň netijelerine bagyşlanan brifing geçirildi

6 Mart 2024 г.

147

...
Halkara zenanlar güni mynasybetli akyl-paýhas bäsleşigi geçirildi

5 Mart 2024 г.

177

...
CAREC ýurtlarynyň bilim ulgamynyň ýolbaşçylary Daşkentde hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi maslahatlaşdylar

4 Mart 2024 г.

143

...
Türkmenistanyň we Russiýanyň ýokary okuw mekdepleri hyzmatdaşlygy giňeldýärler

2 Mart 2024 г.

192

...
Türkmenistanyň Bilim ministrligi halkara matematika olimpiadasyna çagyrýar

2 Mart 2024 г.

184

...
Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezinde STEAM boýunça maslahat geçirildi

1 Mart 2024 г.

106

...
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty «Startap, täjirçilik pikiri we taslamasy» atly bäsleşik geçirýär

1 Mart 2024 г.

194

...
Innowasiýa maglumat merkezi “Project management”-e  esaslanýan täze onlaýn ulgamyň tanyşdyrylyş maslahatyny geçirdi

29 Fewral 2024 г.

136

...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda BMG-niň ýanyndaky Ulag diplomatiýasy merkeziniň wekili I.Runow bilen duşuşyk geçirildi

28 Fewral 2024 г.

184

...
Innowasiýa maglumat merkezinde Ýokary okuw mekdepleri üçin “Project management”-e  esaslanýan täze onlaýn ulgamyň tanyşdyrylyş maslahaty geçirildi

27 Fewral 2024 г.

135

...
Innowasiýa maglumat merkezi “e-Mekdep” platformasynyň ulanyş tertibini has-da kämilleşdirmek hem-de gözegçilikde saklamak üçin wagyz-nesihat çäresini geçirdi

27 Fewral 2024 г.

198

...
Türkmenistanly mekdep okuwçylary Kuala-Lumpurda geçirilen halkara bäsleşikde ýeňiş gazandylar

27 Fewral 2024 г.

159

...
Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory Kataryň Daşary işler ministrliginiň Diplomatiýa institutynyň direktory bilen duşuşdy

27 Fewral 2024 г.

158

...
Okuw kurslaryň arasynda daşary ýurt dilleri boýunça Döwlet bäsleşiginiň III-jemleýji tapgyry

26 Fewral 2024 г.

208

...
Türkmenistanda binagärlik-taslama maksatly döredijilik sergi bäsleşigi yglan edildi

25 Fewral 2024 г.

185

...
Tehnologiýalar merkezinde ylmy derňewleri bazar ykdysadyýetiniň şertlerine uýgunlaşdyrmak boýunça ylmy-amaly maslahat geçirildi

25 Fewral 2024 г.

151

...
Daşary ýurt dilleri boýunça döwlet olimpiadasynyň jemleýji tapgyryna gatnaşjaklar kesgitlendi

25 Fewral 2024 г.

157

...
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty ýokary synp okuwçylary üçin ders bäsleşikleriniň tapgyryny geçirer

24 Fewral 2024 г.

277

...
Parlament wekiliýeti Ýaponiýada bilim alýan türkmen talyplary bilen duşuşyk geçirdi

23 Fewral 2024 г.

121

...
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde türkmen edebiýaty kafedrasynyň hepdeligi geçirilýär

23 Fewral 2024 г.

172

...
Gysga möhletli okuwlary guraýan okuw merkezlerinde daşary ýurt dilleri boýunça döwlet bäsleşiginiň II tapgyry üstünlikli geçirildi

22 Fewral 2024 г.

158

...
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti ÝUNESKO kafedrasynyň döredilmeginiň bir ýyllygyny belledi

21 Fewral 2024 г.

330

...
Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezinde “e-Mekdep” ulgamy boýunça maslahat geçirildi

20 Fewral 2024 г.

197

...
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň işgärleri deňiz gatnawynyň aýratynlyklaryny öwrenýärler

20 Fewral 2024 г.

242

...
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy alymlary halkara ylmy maslahata çagyrýar

18 Fewral 2024 г.

217

...
Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Matematiki modelirlemek» dersinden bäsleşik geçirildi

16 Fewral 2024 г.

146

...
Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory Bilim ministrligine ýolbaşçy edilip bellenildi

10 Fewral 2024 г.

185

...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Kazan federal uniwersitetiniň arasynda onlaýn ýygnak geçirildi

8 Fewral 2024 г.

213

...
Türkmenistanyň talyp toparlary «CyberQuest» hakatonyna gatnaşmaga çagyrylýar

7 Fewral 2024 г.

179

...
Merkez Aziýa ýurtlarynyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň, magistrleriniň arasynda düzme ýazmak bäsleşigi yglan edildi

6 Fewral 2024 г.

164

...
TDIM-iň Halkara gatnaşyklary institutynda BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanasy bilen bilelikde okuw sapagy geçirilýär

6 Fewral 2024 г.

187

...
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 2-nji integrirlenen olimpiadany geçirýär

6 Fewral 2024 г.

316

...
Gutardyş synp okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşikleri geçirilýär

6 Fewral 2024 г.

254

...
Russiýanyň ýokary okuw mekdepleri türkmen talyplaryna birbada magistriň iki diplomyny almagy hödürleýär

5 Fewral 2024 г.

184

...
Türkmenistanyň Ilçisiniň Gruziýanyň Milli Ylymlar akademiýasynyň prezidenti bilen duşuşygy

2 Fewral 2024 г.

146

...
Ýaşulularyň göreldesi — ýaş nesilleri mynasyp terbiýelemegiň binýady

1 Fewral 2024 г.

204

...
Türkmenistanyň Katar Döwletindäki ilçisiniň Katar Döwletiniň Bilim, terbiýe we ýokary bilim ministri bilen duşuşygy

31 Ýanwar 2024 г.

157

...
Türkmen talyplary Tokio şäherinde geçirilen gysga möhletli okuwlara gatnaşdylar

31 Ýanwar 2024 г.

160

...
Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Hytaý Halk Respublikasynyň Halk wekilleriniň Ählihytaý ýygnagynyň hemişelik komitetiniň başlygynyň orunbasary bilen duşuşygy

30 Ýanwar 2024 г.

148

...
Türkmenistan Halkara Deňiz Guramasynyň Halkara deňiz gatnawyny ýeňilleşdirmek hakynda Konwensiýasyna goşulmagy meýilleşdirýär

29 Ýanwar 2024 г.

174

...
Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti «Times Higher Education Awards Asia 2024-iň» sekizligine girdi

26 Ýanwar 2024 г.

225

...
HGI-de Ýaponiýanyň Nippon gaznasynyň ýerine ýetiriji direktory kabul edildi

22 Ýanwar 2024 г.

145

...
Türkmenistanda daşary ýurt dilleri boýunça Döwlet olimpiadasyna taýýarlyk görülýär

21 Ýanwar 2024 г.

161

...
Kömek hemişe ýanyňda: ýaşlary ylmy işe çekmekde halypa-şägirtlik ýörelgesiniň orny

19 Ýanwar 2024 г.

176

...
Koreýanyň Türkmenistandaky ilçisi Aşgabatdaky Innowasiýa maglumat merkezine baryp gördi

15 Ýanwar 2024 г.

196

...
Innowasiýa maglumat merkezi ÝUNISEF bilen bilelikde mümkinçiligi çäklendirilen raýatlara okuw tejribeligini geçirdi

15 Ýanwar 2024 г.

246

...
«Mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek» maksatnamasy üçin açyk bäsleşlik yglan edildi

14 Ýanwar 2024 г.

232

...
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti Türkmenistanyň mekdep okuwçylarynyň arasynda informatika boýunça ders bäsleşigini geçirer

14 Ýanwar 2024 г.

214

...
Türkmenistanda aspirantura, doktorantura dalaşgärlige hem-de kliniki ordinatura kabul ediş işleri başlandy

14 Ýanwar 2024 г.

233

...
Döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy

12 Ýanwar 2024 г.

264

...
Politehniki orta hünär okuw mekdebinde «Ýaşlar – Watanyň daýanjy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

10 Ýanwar 2024 г.

238

...
Ahal welaýatynda bilim işgärleriniň ýanwar maslahatyna taýýarlyk görülýär

10 Ýanwar 2024 г.

206

...
«Expo City Dubai»-da ilkinji türkmen restorany açyldy

9 Ýanwar 2024 г.

258

...
Türkmenistanda kiberhowpsuzlygy berkitmek boýunça çäreler görülýär

9 Ýanwar 2024 г.

268

...
Bilim işgärleriniň usuly-amaly taýýarlygy kämilleşdirilýär

8 Ýanwar 2024 г.

185

...
Aşgabatda fransuz dili boýunça okuwlara kabul edilişik dowam edýär

8 Ýanwar 2024 г.

195

...
Türkmenistanyň käbir uniwersitetlerinde halkara olimpiadalar we ylmy-amaly maslahat geçiriler

8 Ýanwar 2024 г.

198

...
Türkmen uniwersitetleri CLEC bilen hytaý dilini öwredýän mugallymlary taýýarlamak barada ylalaşyk baglaşdy

6 Ýanwar 2024 г.

327

...
Hytaýyň we Wengriýanyň ýokary okuw mekdepleri üçin resminamalar kabul edilýär

6 Ýanwar 2024 г.

184

...
HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ «ÝAŞLAR — WATANYŇ DAÝANJY» ATLY ILKINJI KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI

4 Ýanwar 2024 г.

546

...
Aşgabatda geçirilen «Rustamowyň okaýyşlarynda» Magtymguly Pyragy adyndaky ilkinji Milli tebigy seýilgähi döretmegiň mümkinçiliklerine garaldy

4 Ýanwar 2024 г.

249

...
TÜRKMEN TELEKEÇILERI 2023-NJI ÝYLDA OBA HOJALYK ÖNÜMLERINIŇ EKSPORTYNDAN 135 MILLION DOLLARLYK GIRDEJI ALDYLAR

4 Ýanwar 2024 г.

270

...
2024-NJI ÝYLDA GDA-NYŇ BAŞLYKLYGY RUSSIÝA FEDERASIÝASYNA GEÇDI

4 Ýanwar 2024 г.

251

...
GEÇEN HEPDE BIRŽA SÖWDALARYNDA GELEŞIKLERIŇ 22-SI HASABA ALYNDY

4 Ýanwar 2024 г.

208

...
Belarus Türkmenistanyň raýatlaryna okuw wizalary bermegiň tertibine üýtgeşme girizdi

4 Ýanwar 2024 г.

448

...
Lebap welaýatynda bilim işgärleriniň usuly-amaly okuwlary başlandy

4 Ýanwar 2024 г.

206

...
Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleri daşky gurşawy goramak boýunça onlaýn konferensiýa gatnaşdy

3 Ýanwar 2024 г.

198

...
«Garabogaz» gümrük nokadynyň durky täzelenýär

3 Ýanwar 2024 г.

226

...
Hytaýly arheologlar Şang neberesine degişli 28 mazar tapdylar

2 Ýanwar 2024 г.

142

...
3-nji ýanwarda Türkmenistanda Hytaýyň we Wengriýanyň ýokary okuw mekdeplerinde okamak üçin resminamalary kabul edilip başlanar

2 Ýanwar 2024 г.

211

...
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny täze ýyl baýramy bilen gutlady

1 Ýanwar 2024 г.

278

...
Türkmenistanyň Prezidenti 2024-nji ýylyň nyşanyny tassyklady

30 Dekabr 2023 г.

438

...
ÝURDUMYZYŇ RAÝATLARY «WATANA BOLAN SÖÝGÜSI ÜÇIN» MEDAL BILEN SYLAGLANYLDY

29 Dekabr 2023 г.

327

...
PREZIDENT SERDAR BERDIMUHAMEDOWYŇ «ÝAŞLAR – WATANYŇ DAÝANJY» ATLY KITABY ÇAPDAN ÇYKDY

29 Dekabr 2023 г.

1416

...
Türkmenistan we Hytaý bilim pudagyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar

29 Dekabr 2023 г.

222

...
Innowasiýa maglumat merkeziniň daşary ýurt dilleri we kompýuter sowatlylygy boýunça okuwlaryna kabul edişlik yglan edilýär

29 Dekabr 2023 г.

226

...
TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGYNYŇ WE ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ ARASYNDA TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIK BOLDY

29 Dekabr 2023 г.

239

...
Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň ösüşine goşan goşandy üçin raýatlara döwlet sylaglaryny gowşurdy

28 Dekabr 2023 г.

243

...
«Lebapgazçykaryş» müdirligi tarapyndan «mawy ýangyjyň» 10 milliard kub metrden gowragy öndürildi

28 Dekabr 2023 г.

175

...
Aşgabatdaky esasy Täze ýyl arçasy GDA-da iň beýik diýlip atlandyryldy

28 Dekabr 2023 г.

201

...
Türkmen ýaşlarynyň jemgyýetdäki işjeň orny — Aşgabatda geçirilýän halkara forumyň üns merkezinde

27 Dekabr 2023 г.

175

...
Aýratyn tapawutlanan ýaşlary döwlet sylaglary bilen sylaglamak dabarasy boldy

27 Dekabr 2023 г.

216

...
Ýaponiýanyň ilçisi TDIM-iň Halkara gatnaşyklary institutyna baryp gördi

27 Dekabr 2023 г.

221

...
Türkmen we Ýerewan döwlet uniwersitetleri ylmy-medeni hyzmatdaşlygy giňeldýärler

27 Dekabr 2023 г.

228

...
«General motors» kompaniýasynyň täze awtomobiliniň satuwyny togtatmagynyň sebäbi belli boldy

26 Dekabr 2023 г.

200

...
Türkmenistan ikinji milli emeli hemrany uçurmagy meýilleşdirýär

25 Dekabr 2023 г.

199

...
CNPC-niň şahamçasy Türkmenistan bilen işgärleri taýýarlamak pudagyndaky hyzmatdaşlyk barada gürrüň berdi

24 Dekabr 2023 г.

267

...
1 — 10-njy ýanwary aralygynda mekdep okuwçylary gyşky dynç alyşa çykarlar

23 Dekabr 2023 г.

325

...
Türkmenistanyň mekdep okuwçylary «Infomatrix-Asia» halkara it taslama bäsleşigine gatnaşdylar

23 Dekabr 2023 г.

288

...
«Tesol-yň» Türkmenistandaky ilkinji konferensiýasy: iňlis dilini okatmak dünýäsine goşulyň

21 Dekabr 2023 г.

241

...
«Parahatçylygyň ýaş çaparlary»: III möwsümiň ýene 2 sany ýarym finalçysy belli boldy

21 Dekabr 2023 г.

193

...
Halkara gatnaşyklary institutynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi

20 Dekabr 2023 г.

206

...
Türkmenistanda internet ulanyjylaryň sany üç milliondan geçdi

19 Dekabr 2023 г.

250

...
Türkmen wekiliýeti СOP-28 maslahatynyň çäklerinde geçirilen «Ýaşlar we bilim: Howanyň üýtgemegine garşy göreşmekde ýaşlaryň mümkinçilikleri» atly çärä gatnaşdy

19 Dekabr 2023 г.

205

...
Türkmenistanda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda ýük bazasyny döretmek boýunça işler alnyp barylýar

18 Dekabr 2023 г.

187

...
Türkmen ýaşlary Hytaýa we Wengriýa okuwa iberiler

16 Dekabr 2023 г.

263

...
Türkmenistanda Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni bellenildi

15 Dekabr 2023 г.

218

...
Aşgabatda Ýapon filmleriniň VII festiwalynyň açylyş dabarasy bolar

15 Dekabr 2023 г.

223

...
Täze elektrik gibrid uçary uçuşynyň dowamlylygy boýunça rekord goýdy

15 Dekabr 2023 г.

139

...
Türkmen ýokary okuw mekdebi rus dili boýunça halkara olimpiadanyň ýeňijilerini yglan etdi

15 Dekabr 2023 г.

238

...
Änewiň «Türki dünýäniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi mynasybetli 2024-nji ýylda Türkmenistanda geçiriljek çäreleriň maksatnamasy belli boldy

14 Dekabr 2023 г.

389

...
TDIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açylar

12 Dekabr 2023 г.

209

...
Aşgabatda Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň täze edara binasy açyldy

11 Dekabr 2023 г.

222

...
Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da biologiýa dersi boýunça II Halkara internet olimpiadasy geçirildi

8 Dekabr 2023 г.

187

...
TDY we DI-de «Ykdysady howpsuzlyk» dersi boýunça internet-olimpiadasy geçirildi

7 Dekabr 2023 г.

255

...
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Innowasiýa ylmy-okuw merkezi: pudagyň kärhanalarynyň sanly ulgama geçmegine goşandy

7 Dekabr 2023 г.

219

...
Türkmen talyplary Moskwada geçirilen halkara matematika olimpiadasynda 6 altyn, 10 kümüş we 4 bürünç medala mynasyp boldular

7 Dekabr 2023 г.

250

...
Ýaş alymlar ýerli çig mal serişdelerinden daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ýurdumyzda öndürilmeginiň usullaryny işläp taýýarlaýarlar

7 Dekabr 2023 г.

231

...
Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi “CAREC” maksatnamasynyň baýragyna mynasyp boldy

6 Dekabr 2023 г.

234

...
Türkmenistanly we daşary ýurtly talyplar rus dili boýunça Halkara olimpiadasyna çagyrylýar

4 Dekabr 2023 г.

217

...
«Bilim işiniň döwlet akkreditasiýasy hakynda Düzgünnama» kabul ediler

4 Dekabr 2023 г.

205

...
Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerinde 300-den gowrak türkmen talyby bilim alýar

4 Dekabr 2023 г.

257

...
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymlary XIII Bütin Russiýa ylym festiwalynyň ylmy-amaly maslahatyna gatnaşdylar

8 Noýabr 2023 г.

280

...
Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň serhet we gümrük gulluklarynyň okuw edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda sebitleýin okuw maslahaty geçirildi

5 Noýabr 2023 г.

158

...
Ýurdumyzyň ylym we bilim pudagynyň hünärmenleri «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» forumyna gatnaşdylar

2 Noýabr 2023 г.

180

...
Türkmenistan we Koreýa bilim pudagynda gatnaşyklary berkitmegi ara alyp maslahatlaşýarlar

2 Noýabr 2023 г.

194

...
Türkmenistan we Ýewropa bilim edaralarynyň arasyndaky gatnaşyklar berkidiler

24 Oktýabr 2023 г.

232

...
Russiýa Federasiýasyndaky Türkmenistanyň Baş konsuly Nižniý Nowgorod uniwersitetiniň türkmen talyplary bilen duşuşyk geçirdi

19 Oktýabr 2023 г.

235

...
Penza döwlet uniwersitetinde türkmen talyplarynyň sanyny köpeltmek barada ylalaşyk gazanyldy

17 Oktýabr 2023 г.

198

...
Aşgabatdaky orta mekdebe koreý dilinde çap edilen kitaplar we ýurduň milli lybaslary gowşuryldy

13 Oktýabr 2023 г.

220

...
Türkmen talyplary maliýe howpsuzlygy boýunça III halkara olimpiadasynda ýeňiş gazandylar

13 Oktýabr 2023 г.

211

...
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde daşary ýurtly alymlar umumy sapak geçdiler

12 Oktýabr 2023 г.

208

...
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti Astrahan Döwlet uniwersiteti bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär

12 Oktýabr 2023 г.

232

...
Belarusyň uniwersitetleri Türkmenistanda geçirilen sergide bilim hyzmatlaryny hödürlediler

12 Oktýabr 2023 г.

218

...
Rus ÝOM-larynyň wekiliýeti Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetine baryp gördi

12 Oktýabr 2023 г.

205

...
«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň III möwsüminiň I saýlama oýny 17-nji oktýabrda geçiriler

3 Oktýabr 2023 г.

210

...
«FLEX» MAKSATNAMASYNYŇ BAŞLAJAK SENESI MÄLIM EDILDI

29 Sentýabr 2023 г.

244

...
«DARYA» taslamasy Türkmenistan bilen ÝB-niň bilim pudagyndaky hyzmatdaşlygynyň üstünlikli mysalydyr

20 Sentýabr 2023 г.

211

...
Türkmenistanyň bilim ministri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ÝOM-larynyň rektorlarynyň forumyna gatnaşýar

14 Sentýabr 2023 г.

373

...
Türkiýe Respublikasynyň hünär bilim edaralaryny tamamlan Türkmenistanyň raýatlarynyň dykgatyna

14 Sentýabr 2023 г.

179

...
Türkmenistanyň dünýä dillerini öwredýän institutynda ýapon diline ýöriteleşdirilen otaglar işe girizildi

13 Sentýabr 2023 г.

272

...
Bilim ministrligi tamamlanmadyk bilim üçin berilýän kepilnamalaryň nusgalaryny tassyklady

13 Sentýabr 2023 г.

186

...
Türkmenistanyň Baş konsuly Saratow uniwersitetine baryp gördi

12 Sentýabr 2023 г.

188

...
Türkmenabatdaky institutyň talyplarynyň sany 5300-e golaýlady

11 Sentýabr 2023 г.

277

...
BAE-niň Diplomatik akademiýasynyň baş direktory Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutyna baryp gördi

7 Sentýabr 2023 г.

410

...
Aşgabatda Sukuba uniwersitetiniň prezidenti kabul edildi

5 Sentýabr 2023 г.

195

...
Türkmenistanyň Prezidenti Arkadag şäheriniň bilim edaralarynyň açylyşyna gatnaşdy

1 Sentýabr 2023 г.

350

...
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň täze binalar toplumynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

1 Sentýabr 2023 г.

286

...
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy birnäçe şahadatnama mynasyp boldy

1 Sentýabr 2023 г.

361

...
Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasyna halkara şahadatnamalar gowşuryldy

1 Sentýabr 2023 г.

332

...
Türkmenistanda ­Bilimler ­we talyp ýaş­lar güni­ giňden belle­nilýär

1 Sentýabr 2023 г.

268

...
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentini gutlady

1 Sentýabr 2023 г.

258

...
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň birnäçesi ÝUNESKO-nyň Assosirlenen mekdepler toruna girizildi

1 Sentýabr 2023 г.

272

...
Merkezi Aziýa döwletleriniň ÝOM-larynyň arasynda talyplaryň alyş-çalyşyny artdyrmak meselesine serediler

31 Awgust 2023 г.

232

...
Türkmenistanly 1-nji synpa okuwa barýan körpelere kompýuterler gowşurylar

29 Awgust 2023 г.

320

...
TÄZE OKUW ÝYLYNYŇ BAŞLANMAGY MYNASYBETLI ARKADAG ŞÄHERINDE HEM-DE ÝURDUMYZYŇ WELAÝATLARYNDA TÄZE BILIM-TERBIÝEÇILIK EDARALARY AÇYLAR

26 Awgust 2023 г.

206

...
Innowasiýa maglumat merkezi täze hyzmatlary teklip edýär

24 Awgust 2023 г.

303

...
Lebap welaýatynda 500-den gowrak mugallym işe ugradyldy

1 Awgust 2023 г.

482

...
Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň täze web-sahypasy daşary ýurtda bilim almak üçin ýardam eder

28 Iýul 2023 г.

2533

...
TBM-niň Maglumat elýeterlilik merkezi mümkinçiligi çäkli we pensiýadaky raýatlary tölegsiz okuwlara çagyrýar

28 Iýul 2023 г.

2079

...
Awgust aýyndan başlap orta mekdepler çagalary birinji synpa kabul etmek üçin resminamalary kabul edip başlarlar

26 Iýul 2023 г.

2506

...
Ýerewan döwlet uniwersitetinde Magtymguly Pyragynyň döredijiligine bagyşlanan umumy sapaklaryň geçirilmegi meýilleşdirilýär

25 Iýul 2023 г.

2430

...
Geljek okuw ýyly üçin Türkmenistanda täze okuw kitaplary taýýarlanyldy

25 Iýul 2023 г.

2458

...
Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlarydyr ýaş alymlary daşary ýurtlarda saparda bolýarlar

8 Iýul 2023 г.

2688

...
Türkmenistanyň Bilim ministrligi Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişligi yglan edýär

8 Iýul 2023 г.

3050

...
Türkmen mekdep okuwçylary Albaniýada geçirilen Halkara matematika olimpiadasynyň ýeňijisi boldular

4 Iýul 2023 г.

2751

...
Türkmenistanda tölegli esasda bilim alan talyplar ilkinji gezek önümçilik tejribesini geçmezden diplom aldylar

3 Iýul 2023 г.

2694

...
Arkadag şäherinde «Akylly» tehnologiýalara bagyşlanan Halkara ylmy maslahat geçirildi

1 Iýul 2023 г.

2671

...
Türkmenistanda tölegli okan talyplar ilkinji gezek iki ýyllyk tejribeligi geçmezden diplom alarlar

27 Iýun 2023 г.

2705

...
Aşgabatda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler

26 Iýun 2023 г.

2723

...
«Sanly çözgüt — 2023» atly taslama bäsleşigini geçirmek boýunça taýýarlyk görülýär

26 Iýun 2023 г.

2754

...
Göreldeli uçurymlar «akylly» Arkadag şäherine işe ugradylar

24 Iýun 2023 г.

2625

...
Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerinde okamak has hem elýeterli boldy

30 Maý 2023 г.

2640

...
Türkmenistanlylar üçin Nýu-Ýorkuň Kino akademiýasynda okamak mümkinçiligi peýda boldy

26 Maý 2023 г.

2713

...
Russiýanyň uniwersitetlerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň 170 müň raýaty okaýar

26 Maý 2023 г.

2662

...
BMGÖM Bütindünýä daşky gurşawy goramak güni mynasybetli Türkmenistanda «Beat Plastic Pollution» atly wideorolikler bäsleşigini yglan etdi

25 Maý 2023 г.

2674

...
Türkmen ýaşlary Russiýanyň Halkara olimpiýa uniwersitetinde talyp hakly okuwlarda bilim almaga çagyrylýar

25 Maý 2023 г.

2627

...
Doktor Alan Simington dünýäniň ähli ýollaryny kartalaşdyrdy

25 Maý 2023 г.

2651

...
Ilon Mask robotlarynyň häzirki ýagdaýy barada gürrüň berdi

22 Maý 2023 г.

2623

...
Soçide GDA-nyň we Ýewraziýa ykdysady bileleşiginiň (ÝYB) II Ýaşlar forumy geçiriler

22 Maý 2023 г.

2588

...
Owganystanly demirýolçylar Türkmenabatda okuw geçdiler

22 Maý 2023 г.

2651

...
Çagalar üçin ekologiýa çäresi geçirildi

20 Maý 2023 г.

2667

...
Suw, energetika we ulag diplomatiýasy boýunça geçirilen internet olimpiadasynyň ýeňijileri kesgitlendi

20 Maý 2023 г.

2645

...
Türkmen okuwçylary Litwada geçirilen taslama bäsleşiginde medallar çemenini bagladylar

20 Maý 2023 г.

2630

...
Türkmenistanly ýaşlar ABŞ-da talyp hakly okuwlarda okamaga çagyrylýar

16 Maý 2023 г.

2615

...
«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň 2-nji möwsüminiň ýeňijileri mälim boldy

16 Maý 2023 г.

3020

...
ÝUNESKO-nyň Tährandaky klaster edarasynyň direktory Türkmen döwlet uniwersitetine baryp gördi

16 Maý 2023 г.

2815

...
Türkmenistanyň bilim ministri Gurbangül Ataýewa her ýyl geçirilýän Bütindünýä bilim forumyna (EWF) gatnaşdy

9 Maý 2023 г.

2697