img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Täzelikler Makalalar Çäreler
...
Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da biologiýa dersi boýunça II Halkara internet olimpiadasy geçirildi

8 Dekabr 2023 г.

10

...
Ýaş alymlar ýerli çig mal serişdelerinden daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ýurdumyzda öndürilmeginiň usullaryny işläp taýýarlaýarlar

7 Dekabr 2023 г.

14

...
Türkmen talyplary Moskwada geçirilen halkara matematika olimpiadasynda 6 altyn, 10 kümüş we 4 bürünç medala mynasyp boldular

7 Dekabr 2023 г.

7

...
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Innowasiýa ylmy-okuw merkezi: pudagyň kärhanalarynyň sanly ulgama geçmegine goşandy

7 Dekabr 2023 г.

17

...
TDY we DI-de «Ykdysady howpsuzlyk» dersi boýunça internet-olimpiadasy geçirildi

7 Dekabr 2023 г.

6

...
Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi “CAREC” maksatnamasynyň baýragyna mynasyp boldy

6 Dekabr 2023 г.

15

...
Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerinde 300-den gowrak türkmen talyby bilim alýar

4 Dekabr 2023 г.

15

...
Türkmenistanly we daşary ýurtly talyplar rus dili boýunça Halkara olimpiadasyna çagyrylýar

4 Dekabr 2023 г.

18

...
«Bilim işiniň döwlet akkreditasiýasy hakynda Düzgünnama» kabul ediler

4 Dekabr 2023 г.

13

...
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymlary XIII Bütin Russiýa ylym festiwalynyň ylmy-amaly maslahatyna gatnaşdylar

8 Noýabr 2023 г.

64

...
Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň serhet we gümrük gulluklarynyň okuw edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda sebitleýin okuw maslahaty geçirildi

5 Noýabr 2023 г.

38

...
Türkmenistan we Koreýa bilim pudagynda gatnaşyklary berkitmegi ara alyp maslahatlaşýarlar

2 Noýabr 2023 г.

32

...
Ýurdumyzyň ylym we bilim pudagynyň hünärmenleri «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» forumyna gatnaşdylar

2 Noýabr 2023 г.

32

...
Türkmenistan we Ýewropa bilim edaralarynyň arasyndaky gatnaşyklar berkidiler

24 Oktýabr 2023 г.

49

...
Russiýa Federasiýasyndaky Türkmenistanyň Baş konsuly Nižniý Nowgorod uniwersitetiniň türkmen talyplary bilen duşuşyk geçirdi

19 Oktýabr 2023 г.

58

...
Penza döwlet uniwersitetinde türkmen talyplarynyň sanyny köpeltmek barada ylalaşyk gazanyldy

17 Oktýabr 2023 г.

47

...
Türkmen talyplary maliýe howpsuzlygy boýunça III halkara olimpiadasynda ýeňiş gazandylar

13 Oktýabr 2023 г.

48

...
Aşgabatdaky orta mekdebe koreý dilinde çap edilen kitaplar we ýurduň milli lybaslary gowşuryldy

13 Oktýabr 2023 г.

41

...
Rus ÝOM-larynyň wekiliýeti Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetine baryp gördi

12 Oktýabr 2023 г.

41

...
Belarusyň uniwersitetleri Türkmenistanda geçirilen sergide bilim hyzmatlaryny hödürlediler

12 Oktýabr 2023 г.

57

...
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti Astrahan Döwlet uniwersiteti bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär

12 Oktýabr 2023 г.

45

...
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde daşary ýurtly alymlar umumy sapak geçdiler

12 Oktýabr 2023 г.

36

...
«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň III möwsüminiň I saýlama oýny 17-nji oktýabrda geçiriler

3 Oktýabr 2023 г.

45

...
«FLEX» MAKSATNAMASYNYŇ BAŞLAJAK SENESI MÄLIM EDILDI

29 Sentýabr 2023 г.

51

...
«DARYA» taslamasy Türkmenistan bilen ÝB-niň bilim pudagyndaky hyzmatdaşlygynyň üstünlikli mysalydyr

20 Sentýabr 2023 г.

70

...
Türkiýe Respublikasynyň hünär bilim edaralaryny tamamlan Türkmenistanyň raýatlarynyň dykgatyna

14 Sentýabr 2023 г.

55

...
Türkmenistanyň bilim ministri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ÝOM-larynyň rektorlarynyň forumyna gatnaşýar

14 Sentýabr 2023 г.

66

...
Türkmenistanyň dünýä dillerini öwredýän institutynda ýapon diline ýöriteleşdirilen otaglar işe girizildi

13 Sentýabr 2023 г.

56

...
Bilim ministrligi tamamlanmadyk bilim üçin berilýän kepilnamalaryň nusgalaryny tassyklady

13 Sentýabr 2023 г.

58

...
Türkmenistanyň Baş konsuly Saratow uniwersitetine baryp gördi

12 Sentýabr 2023 г.

57

...
Türkmenabatdaky institutyň talyplarynyň sany 5300-e golaýlady

11 Sentýabr 2023 г.

62

...
BAE-niň Diplomatik akademiýasynyň baş direktory Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutyna baryp gördi

7 Sentýabr 2023 г.

89

...
Aşgabatda Sukuba uniwersitetiniň prezidenti kabul edildi

5 Sentýabr 2023 г.

65

...
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentini gutlady

1 Sentýabr 2023 г.

58

...
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň täze binalar toplumynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

1 Sentýabr 2023 г.

80

...
Türkmenistanyň Prezidenti Arkadag şäheriniň bilim edaralarynyň açylyşyna gatnaşdy

1 Sentýabr 2023 г.

83

...
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy birnäçe şahadatnama mynasyp boldy

1 Sentýabr 2023 г.

93

...
Türkmenistanda ­Bilimler ­we talyp ýaş­lar güni­ giňden belle­nilýär

1 Sentýabr 2023 г.

75

...
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň birnäçesi ÝUNESKO-nyň Assosirlenen mekdepler toruna girizildi

1 Sentýabr 2023 г.

83

...
Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasyna halkara şahadatnamalar gowşuryldy

1 Sentýabr 2023 г.

67

...
Merkezi Aziýa döwletleriniň ÝOM-larynyň arasynda talyplaryň alyş-çalyşyny artdyrmak meselesine serediler

31 Awgust 2023 г.

69

...
Türkmenistanly 1-nji synpa okuwa barýan körpelere kompýuterler gowşurylar

29 Awgust 2023 г.

85

...
TÄZE OKUW ÝYLYNYŇ BAŞLANMAGY MYNASYBETLI ARKADAG ŞÄHERINDE HEM-DE ÝURDUMYZYŇ WELAÝATLARYNDA TÄZE BILIM-TERBIÝEÇILIK EDARALARY AÇYLAR

26 Awgust 2023 г.

61

...
Innowasiýa maglumat merkezi täze hyzmatlary teklip edýär

24 Awgust 2023 г.

86

...
Lebap welaýatynda 500-den gowrak mugallym işe ugradyldy

1 Awgust 2023 г.

320

...
TBM-niň Maglumat elýeterlilik merkezi mümkinçiligi çäkli we pensiýadaky raýatlary tölegsiz okuwlara çagyrýar

28 Iýul 2023 г.

1896

...
Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň täze web-sahypasy daşary ýurtda bilim almak üçin ýardam eder

28 Iýul 2023 г.

2374

...
Awgust aýyndan başlap orta mekdepler çagalary birinji synpa kabul etmek üçin resminamalary kabul edip başlarlar

26 Iýul 2023 г.

2309

...
Geljek okuw ýyly üçin Türkmenistanda täze okuw kitaplary taýýarlanyldy

25 Iýul 2023 г.

2269

...
Ýerewan döwlet uniwersitetinde Magtymguly Pyragynyň döredijiligine bagyşlanan umumy sapaklaryň geçirilmegi meýilleşdirilýär

25 Iýul 2023 г.

2267

...
Türkmenistanyň Bilim ministrligi Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişligi yglan edýär

8 Iýul 2023 г.

2525

...
Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlarydyr ýaş alymlary daşary ýurtlarda saparda bolýarlar

8 Iýul 2023 г.

2443

...
Türkmen mekdep okuwçylary Albaniýada geçirilen Halkara matematika olimpiadasynyň ýeňijisi boldular

4 Iýul 2023 г.

2470

...
Türkmenistanda tölegli esasda bilim alan talyplar ilkinji gezek önümçilik tejribesini geçmezden diplom aldylar

3 Iýul 2023 г.

2458

...
Arkadag şäherinde «Akylly» tehnologiýalara bagyşlanan Halkara ylmy maslahat geçirildi

1 Iýul 2023 г.

2499

...
Türkmenistanda tölegli okan talyplar ilkinji gezek iki ýyllyk tejribeligi geçmezden diplom alarlar

27 Iýun 2023 г.

2458

...
«Sanly çözgüt — 2023» atly taslama bäsleşigini geçirmek boýunça taýýarlyk görülýär

26 Iýun 2023 г.

2518

...
Aşgabatda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler

26 Iýun 2023 г.

2465

...
Göreldeli uçurymlar «akylly» Arkadag şäherine işe ugradylar

24 Iýun 2023 г.

2421

...
Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerinde okamak has hem elýeterli boldy

30 Maý 2023 г.

2453

...
Türkmenistanlylar üçin Nýu-Ýorkuň Kino akademiýasynda okamak mümkinçiligi peýda boldy

26 Maý 2023 г.

2455

...
Russiýanyň uniwersitetlerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň 170 müň raýaty okaýar

26 Maý 2023 г.

2508

...
BMGÖM Bütindünýä daşky gurşawy goramak güni mynasybetli Türkmenistanda «Beat Plastic Pollution» atly wideorolikler bäsleşigini yglan etdi

25 Maý 2023 г.

2450

...
Türkmen ýaşlary Russiýanyň Halkara olimpiýa uniwersitetinde talyp hakly okuwlarda bilim almaga çagyrylýar

25 Maý 2023 г.

2433

...
Doktor Alan Simington dünýäniň ähli ýollaryny kartalaşdyrdy

25 Maý 2023 г.

2425

...
Soçide GDA-nyň we Ýewraziýa ykdysady bileleşiginiň (ÝYB) II Ýaşlar forumy geçiriler

22 Maý 2023 г.

2427

...
Owganystanly demirýolçylar Türkmenabatda okuw geçdiler

22 Maý 2023 г.

2423

...
Ilon Mask robotlarynyň häzirki ýagdaýy barada gürrüň berdi

22 Maý 2023 г.

2410

...
Suw, energetika we ulag diplomatiýasy boýunça geçirilen internet olimpiadasynyň ýeňijileri kesgitlendi

20 Maý 2023 г.

2427

...
Türkmen okuwçylary Litwada geçirilen taslama bäsleşiginde medallar çemenini bagladylar

20 Maý 2023 г.

2421

...
Çagalar üçin ekologiýa çäresi geçirildi

20 Maý 2023 г.

2442

...
ÝUNESKO-nyň Tährandaky klaster edarasynyň direktory Türkmen döwlet uniwersitetine baryp gördi

16 Maý 2023 г.

2487

...
«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň 2-nji möwsüminiň ýeňijileri mälim boldy

16 Maý 2023 г.

2603

...
Türkmenistanly ýaşlar ABŞ-da talyp hakly okuwlarda okamaga çagyrylýar

16 Maý 2023 г.

2430

...
Türkmenistanyň bilim ministri Gurbangül Ataýewa her ýyl geçirilýän Bütindünýä bilim forumyna (EWF) gatnaşdy

9 Maý 2023 г.

2443