img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Täzelikler Makalalar Çäreler

Türkmenistanyň bilim ministri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ÝOM-larynyň rektorlarynyň forumyna gatnaşýar

67

...

Çarşenbe güni Duşanbe şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň ikinji forumy öz işine başlady. Foruma Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bilim ministrleri, Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň we Özbegistanyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary gatnaşýar.

Forumda Türkmenistanyň wekiliýetine bilim ministri Gurbangül Ataýewa ýolbaşçylyk edýär diýlip, Täjigistanyň Bilim ministrliginiň resmi web sahypasynda habar berilýär.

Duşuşyk 14-15-nji sentýabrda Täjigistanyň paýtagtynda geçiriljek Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň bäşinji Konsultatiw duşuşygynyň çäginde geçirilýär.

Ýokary bilim ulgamynyň we umumy ynsanperwer giňişligiň döremegi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösmeginde esasy faktorlaryň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, forumda Merkezi Aziýanyň ÝOM-lary bilen sebitleýin bilim merkezleriniň ýakyn arabaglanyşygynyň bilim pudagynda käbir strategik maksatlara ýetmäge goşant goşup biljekdigi aýdyldy.

Forumyň çäginde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ÝOM-larynyň arasynda ylmy we pedagogik gatnaşyklary, akademiki çäreleri we iki derejeli bilim maksatnamalaryny ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesine gol çekildi.