img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Täzelikler Makalalar Çäreler

Innowasiýa maglumat merkezi täze hyzmatlary teklip edýär

303

...

 

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkeziniň ugry milli bilim ulgamyny özgertmäge, hususan-da sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasyny hem-de Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmäge gönükdirilendir.

Merkez mugt we tölegli esasda, ýöne bir maşgala agzalary üçin giňden arzanladyş ulgamy bilen dürli hyzmatlary hödürleýär. Maýyp çagalar we pensionerler hepdede iki gezek mugt kompýuter sowatlylygy okuwlaryndan peýdalanyp bilerler. Şeýle hem hepdede bir gezek dürli ýaşdaky talyplar üçin 1 sagat dowam edýän sanly tehnologiýalar barada giriş sapaklaryny geçirýär.

Häzirki wagtda duşenbe, çarşenbe we anna günleri 18:00-dan 21:00-a çenli arap dilini öwrenmek üçin hasaba alyş dowam edýär.

«Pedagogika we psihologiýa» okuw kursuna ýazylmak hem başlandy. Bu sapaklar oktýabr aýynda hepdäniň iş günlerinde sagat 17:00-dan 20:00-a çenli dowam eder. Merkeziň 10-dan gowrak hyzmatlary milli bilim ulgamynyň sanla öwrülişi bilen baglanyşyklydyr. Olara innowasion tehnologiýalary girizmek, programma üpjünçiligini işläp düzmek, elektronika hyzmatlary döretmek, internet howpsuzlygyny üpjün etmek, kärhanalaryň içerki ulgamynda programma üpjünçiligi we tehniki goldaw, kompýuter tehnologiýasy boýunça maslahat, kompýuter ulgamlaryny dolandyryş, resminamalary dolandyrmagyň elektron ulgamyny ornaşdyrmak, sanly bilim portalynyň ösüşi, maglumatlary doldurmak we ş.m. degişlidir. Bulardan başga-da merkez terjime we goşmaça-dekoratiw işleri ýerine ýetirmek hyzmatlaryny hem hödürleýär.

Kurslar barada goşmaça maglumat almak üçin 50-31-84 telefon belgä jaň edip bilersiňiz.