img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Täzelikler Makalalar Çäreler

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň täze web-sahypasy daşary ýurtda bilim almak üçin ýardam eder

2372

...

 

Türkmenistanyň Prezidentiniň geçen ýylyň noýabr aýynda gol çeken Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakyndaky Konwensiýa goşulmaly kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezi ýokardaky konwensiýada görkezilen milli maglumat merkezleriniň wezipelerini ýerine ýetirýän ygtyýarly edara hökmünde kesgitlenildi.

Merkez, Ýewropa sebitinde ýokary bilim bilen baglanyşykly hünärleriň ykrar edilmegi baradaky Konwensiýadan gelip çykýan borçnamalaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek, Türkmenistanda daşary ýurtlarda berlen orta we ýokary hünär bilimleri baradaky resminamalaryň ykrar edilmegi boýunça işleri gowulandyrmak üçin döredildi.

Bu möhüm funksiýalar, merkeziň nic.gov.tm ady bilen 21-nji iýulda açylan resmi web sahypasy arkaly ýeňilleşdiriler.

Onda bilim pudagynda türkmen, rus we iňlis dillerinde dürli maglumatlar bar.

Web sahypasynda, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndaky Karary esasynda döredilen Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkeziniň wezipeleri barada umumy maglumatlar bar.

Hususan-da, merkeziň esasy maksadynyň bilimiň ähli derejelerinde ýokary hilli elektroniki bilim maglumatlary bermäge kömek etmekden ybaratdygy bellenilýär, bilim edaralarynda okuwyň mazmunyny baýlaşdyrmak, sanly okuw ulgamy üçin zerur bolan elektron okuw we okuw esbaplarynyň okuw mekdepleri tarapyndan taýýarlanylmagy, okuw wideo we audio materiallary, elektron okuw kitaplary we okuw esbaplary, bilim we innowasiýa tehnologiýalary boýunça bilim edaralarynyň işini utgaşdyrmak bolup durýar.

Şeýle hem sahypa Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakyndaky Konwensiýanyň düzgünlerini ýerine ýetirmek üçin merkeziň täze wezipeleri bilen baglanyşykly ähli meseleler barada maglumat berýär.

Degişli bölümlerde milli maglumat merkezleriniň umumy ýewropa ulgamy hakynda materiallar ýerleşdirildi, Türkmenistanda ýokary we orta hünär bilim hakynda resminamalary ykrar etmegiň tertipleri hakynda, daşary ýurtlarda berlen, munuň üçin zerur resminamalaryň sanawy we ykrar etmegiň tertibi; halkara bilim ulgamynyň we Türkmenistanyň kadalaşdyryjy resminamalary; bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk baradaky halkara şertnamalar ýerleşdirildi.

Şeýle hem, bu ýerde halkara hyzmatdaşlygy bölüminiň gurluşy we Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkeziniň daşary ýurtlarda berlen bilim resminamalaryny ykrar etmek we zerur aragatnaşyklar barada maglumat tapyp bilersiňiz.

Daşary ýurtda bilim almagy meýilleşdirýän ýaşlar üçin, Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlaryň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde bilim almagy baradaky düzgünler bilen tanyşmak peýdaly bolar.

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde daşary ýurt raýatlaryny okatmagyň tertibi baradaky düzgünnamasy daşary ýurtlular üçin elýeterli bilim hyzmatlary barada maglumat berýär.

Bilim pudagyndaky milli we dünýä täzelikler Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň täze web sahypasynda-da bar.