img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Täzelikler Makalalar Çäreler
...
Daşoguz welaýatynyň çäklerinden Horezmşalar döwrüne degişli altyn-kümüş teňňeler tapyldy

20 Iýul 2024 г.

16

...
Kazanda geçirilen gastronomiki festiwalyň çäklerinde Magtymguly Pyragynyň ýubileýi bellendi

20 Iýul 2024 г.

16

...
Gaýtadan dikeldilýan energiýa çeşmelerine geçmek üçin zerur faktorlar

6 Iýul 2024 г.

41

...
Elektrik uçarlary 3 müň kilometre uçup biler

6 Iýul 2024 г.

47

...
Dynç rugsady: lezzetli dynçlyk hem däl-de, zerurlyk

29 Iýun 2024 г.

50

...
Näme üçin 35 ýaşdan uly hünärmenleri işe kabul etmeli

29 Iýun 2024 г.

46

...
Dünýäni aýlaýan 4 teker: 10 sany iň özboluşly awtoulag muzeýi

22 Iýun 2024 г.

60

...
Alymlar uzak ýaşamagyň esasy üç sebäbini agzadylar

22 Iýun 2024 г.

85

...
Aşgabadyň taryhynyň unudylan we kän mälim bolmadyk sahypalary

20 Iýun 2024 г.

67

...
Suwasty hokkeý ýa-da peýnir ýaryşy: sportuň iň üýtgeşik görnüşleridir

16 Iýun 2024 г.

78

...
Sogaba beslenýän günler

14 Iýun 2024 г.

75

...
Dynç alyş zolaklaryny goraň: her kim üçin eko-düzgünler

12 Iýun 2024 г.

63

...
Derýalar barada iň täsin maglumatlar

23 Maý 2024 г.

85

...
Türkmenistanda syýahatçylyk işini guramagyň hukuk esaslary

18 Maý 2024 г.

81

...
Gadymy minara

18 Maý 2024 г.

103

...
Türkmenistanda nähili mahabatlar etiki däl diýlip hasaplanylýar?

15 Maý 2024 г.

86

...
Çagany tomusky dynç alşynda okamaga mejbur etmelimi?

11 Maý 2024 г.

97

...
Türkmenistanda her ýylky esasy rugsady bermegiň tertibi haýsylar?

11 Maý 2024 г.

80

...
Güne çoýunmagyň peýdasy we zyýany nähili?

9 Maý 2024 г.

121

...
Nury Halmämedowyň döredijiliginde aýdym žanry

9 Maý 2024 г.

120

...
Türkmenistanda kiçi we orta telekeçilik nähili maliýeleşdirilýär?

8 Maý 2024 г.

98

...
«Ýalňyz sazandanyň» awtory 65 ýaşady

3 Maý 2024 г.

129

...
Törebeg hanymyň aramgähi

3 Maý 2024 г.

134

...
Diller we olaryň ösüşi

1 Maý 2024 г.

148

...
Ekologik endikli terbiýe: özümizde we çagalarda eko-endikleri ösdürýäris

29 Aprel 2024 г.

117

...
DNK-nyň syrlary: sizi haýran galdyrjak 21 fakt

26 Aprel 2024 г.

162

...
Çagalara gymmat bahaly sowgat bermek dogrumy?

23 Aprel 2024 г.

127

...
“Galkan” hokkeý toparynyň türgenleriniň we tälimçileriniň hormatyna dabara

22 Aprel 2024 г.

78

...
Bir serginiň taryhy: ýitip giden Turan gaplaňy

21 Aprel 2024 г.

121

...
Otlaryň içindäki saýrak guş

19 Aprel 2024 г.

123

...
Dünýäniň 8 sany iň täsin we geň şäheri

19 Aprel 2024 г.

173

...
Tbiliside Magtymguly Pyraga bagyşlanan halkara ylmy maslahat geçirildi

19 Aprel 2024 г.

96

...
Gadymy siwilizasiýalaryň dörän topragy

17 Aprel 2024 г.

140

...
«Ýaşyl» energiýanyň geljegi

16 Aprel 2024 г.

142

...
Amerikan ýerine ýetirijileri Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebinde ussatlyk sapaklaryny geçdiler

13 Aprel 2024 г.

117

...
Türkiýäniň Safranbolu we Dadaý şäherleri Cittaslow toruna goşuldylar

9 Aprel 2024 г.

91

...
Guşlara bagyşlanan sergi

4 Aprel 2024 г.

117

...
Nowruz baýramy: bahar baýramçylygy we däp-dessurlary

25 Mart 2024 г.

233

...
Dünýädäki owadan hem täsin elipbiýler: iň gadymydan iň täzä çenli

21 Mart 2024 г.

195

...
Awtoulag hereketlendirijisiniň ömrüni uzaldýarys

21 Mart 2024 г.

184

...
Aşgabadyň Halkara howa menzili tehniki taýdan döwrebaplaşdyrylýar

16 Mart 2024 г.

168

...
Ženewadaky halkara meýdançalarynda Türkmenistanyň daşary syýasat başlangyçlary beýan edildi

16 Mart 2024 г.

126

...
Internet torunda ikä bölünýän ekranly noutbuk peýda boldy

11 Mart 2024 г.

162

...
Kosmiki lotos Hytaýyň Guançan ertabyna gülläp ösüş getirdi

10 Mart 2024 г.

148

...
Ýeňillikler we arzanladyşlar: Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen demirýol ugurlarynyň ösüşi

6 Mart 2024 г.

170

...
Taryhda yz goýanlar: Renesans döwrüniň beýik dörtlügi

5 Mart 2024 г.

166

...
Täze tehnologiýalar gadymy budda heýkelini gaýtadan dikeltmäge ýardam eder

27 Fewral 2024 г.

217

...
Bilim ulgamynyň kanunçylyk binýady – ýaş nesliň üstünlikli ösmeginiň girewi

18 Fewral 2024 г.

227

...
Türkmenistan sanly ulgamyň mümkinçiliklerine daýanýar

18 Fewral 2024 г.

278

...
Dil öwrenişde tehnologiýalar

13 Fewral 2024 г.

275

...
Halkara Migrasiýa Guramasy we onuň döreýiş taryhy

30 Ýanwar 2024 г.

318

...
Diliň emele geliş prosesi we wezipeleri

29 Ýanwar 2024 г.

268

...
Taryhda iň köp satylan ykjam telefon belli boldy

29 Ýanwar 2024 г.

242

...
«TMCELL» Türkmenistanyň ýokary tizlikli awtoýollaryny öýjükli aragatnaşyk bilen doly üpjün etdi

24 Ýanwar 2024 г.

240

...
Dawos 2024: maýadarlar asuda bazara garaşýarlar, emma öňdebaryjy kompaniýalaryň IPO girip biljekdigi bellenilýär

24 Ýanwar 2024 г.

318

...
Senagat kärhanalarynda önümiň hilini anyklamagyň usullary

17 Ýanwar 2024 г.

262

...
HYTAÝDA 50 ÝYLLAP IŞLÄP BILÝÄN ÝADRO BATAREÝASY OÝLANYP TAPYLDY

15 Ýanwar 2024 г.

283

...
GULAKLYK SES ÇYKARYJYSY HAÇAN WE KIM TARAPYNDAN IŞLENIP DÜZÜLDI?

15 Ýanwar 2024 г.

259

...
Öz döwründen ozduran oýlap tapyşlar

3 Ýanwar 2024 г.

263

...
Alymlar rak öýjüklerini ýok etmegiň täze usulyny oýlap tapdylar

1 Ýanwar 2024 г.

316

...
Täze ýyl tagamlary üçin lukmanyň maslahatlary

1 Ýanwar 2024 г.

332

...
DÜNÝÄNIŇ IŇ KYN DILLERI: ÖWRENMESI AGYR BOLAN 10 DIL

29 Dekabr 2023 г.

376

...
ÝÜREK BULANMANYŇ ÖŇÜNI DERMANSYZ ALMAK ÜÇIN NÄME ETMELI?

29 Dekabr 2023 г.

757

...
ÝERDE MAGNIT HADYSASY BELLIGE ALNAR: ALYMLAR SAGLYK BILEN BAGLY TÖWEKGELÇILIKLERI DUÝDURÝARLAR

29 Dekabr 2023 г.

314

...
BMG-niň Baş Assambleýasy Merkezi Aziýadaky ekologiýa meselelere garşy göreşmek boýunça Kararnama kabul etdi

26 Dekabr 2023 г.

215

...
Psiholog Täze ýyl keýpini nädip döretmelidigini maslahat berdi

21 Dekabr 2023 г.

282

...
«Talyp karzy» ― ýokary bilim üçin uly goldaw

18 Dekabr 2023 г.

465

...
Aždarha ýyly — 2024: Täze ýyl saçagynda nämeler bolmaly

18 Dekabr 2023 г.

762

...
«Türkmen arhiwi» atly taryhy-resminamalaýyn, ylmy-usulyýet žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

14 Dekabr 2023 г.

328

...
ÝOKARY HILLI «TESLA DOJO» KOMPÝUTERLERI «TESLA» KOMPANIÝASYNYŇ ABRAÝYNY GÖTERER

13 Sentýabr 2023 г.

208