img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Täzelikler Makalalar Çäreler

Ýurdumyzyň ylym we bilim pudagynyň hünärmenleri «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» forumyna gatnaşdylar

33

...

Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkeziniň we Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň hünärmenleri 1-nji noýabrda Aşgabatda geçirilen «Merkezi Aziýa – Koreýa hyzmatdaşlyk forumynyň» maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary, bilim we ylym meselelerine bagyşlanan iki mejlisine gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Maglumat merkezine esaslanýan Maglumat elýeterliliginiň merkeziniň baş dolandyryjysy Amanbibi Hudaýgulyýewa «Elektron hökümet we elektron hyzmatlary: Jemgyýetçilik hyzmatlaryny we raýatlar bilen gatnaşygy gowulandyrmak üçin MKT-ni ulanmagyň geljegi» we MMT-niň baş hünärmeni Gurbanbagt Baldjikowa Forumyň bäşinji mejlisine gatnaşyjylara «Döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri we geljegi» mowzugynda çykyş etdi.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň müdiriniň orunbasary, matematika ylymlarynyň doktory Jeren Aşyrmuhamedowanyň «Merkezi Aziýa döwletleri bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky geljegi uly ylmy ugurlary ösdürmegiň mümkinçilikleri» mowzugyndaky çykyşy, esasy wezipesi ANT Tehnologiýa Merkeziniň köp ugurly ylmy we tehnologiki institut hökmünde ylmy çözgütleri, amaly ösüşleri bir ulgama birleşdirmek we önümçilige ornaşdyrmakda potensialyny açdy.

Ylym, bilim we önümçiligi birleşdirip, Merkez sanly we «ýaşyl» tendensiýalara laýyklykda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň innowasiýa ösüşine goşant goşmaga çalyşýar.

TYA-nyň Tehnologiýalar Merkezi daşary ýurtlardaky belli ylmy edaralar we uniwersitetler bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirýär.

Bu merkez dünýädäki öňdebaryjy ylmy we tehniki innowasiýa merkezlerini we tehnologiýa geçiriş seýilgählerini birleşdirýän Halkara Ylym Parklary Assosiasiýasynyň (IASP) agzasydyr.

Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň Milli komitetiniň Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet guramasy bilen işlemek meýilnamasy göz öňünde tutulan ÝUNESKO-nyň «Sanly bilim» atly kafedralary döretmek boýunça işler başlandy.

Merkezi Aziýa döwletleriniň we Koreýa Respublikasynyň ylmy institutlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk, sebitiň bütindünýä ylmy giňişlige we dünýä ykdysady ulgamyna sazlaşykly birleşmegine goşant goşup, ykdysadyýetiň dürli pudaklary üçin innowasion tehnologiýalary döretmäge mümkinçilik berer.