img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Täzelikler Makalalar Çäreler

Geljek okuw ýyly üçin Türkmenistanda täze okuw kitaplary taýýarlanyldy

2417

...

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 14-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow degişli ýolbaşçylara ýüzlenip, täze okuw ýylyna toplumlaýyn taýýarlyk görüp başlamagyň hem-de orta we ýokary okuw mekdeplerinde ýeňil hem-de düýpli abatlaýyş işlerini geçirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şeýle-de bilim maksatnamalaryny we meýilnamalaryny kämilleşdirmegiň, mekdepleri okuw kitaplary, gollanmalar bilen ýeterlik möçberde üpjün etmegiň zerurdygyny nygtady.

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň buýurmasy esasynda Türkmen döwlet neşirýat gullugy umumybilim berýän orta mekdepler üçin okuw kitaplaryny, gollanmalary we iş depderlerini türkmen hem-de daşary ýurt dillerinde neşir edýär. Olar bolsa tejribeli alymlar we pedagoglar tarapyndan taýýarlanyp, bilim ulgamynyň ýörite hünärmenleri tarapyndan tassyklanylýar.

Täze okuw ýylyna taýýarlanan mekdep kitaplarynyň arasynda birinji synp okuwçylaryna niýetlenen kitaplar hem bar. Olar «Surat», «Çeper zähmet», «Aýdym we saz», «Türkmen dili», «Nemes dili», «Matematika» we «Informatikanyň esaslary» kitaplardyr. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşirinde habar berilýär.

Nemes dilinden kämilleşdirilen okuw kitaby 6-njy synplar, «Türkmen dili» we «Türkmenistanyň hukuk we döwlet esaslary» okuw kitaplary bolsa 9-njy synplar üçin neşir edildi. Türkmen we rus dillerinde okadylýan 10-njy synp okuwçylary üçin «Edebiýat», «Algebra», «Geometriýa», «Himiýa», «Informatika», «Özüňi alyp barmagyň medeniýeti» okuw kitaplary taýýarlandy.