img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Täzelikler Makalalar Çäreler

ÝUNESKO-nyň Tährandaky klaster edarasynyň direktory Türkmen döwlet uniwersitetine baryp gördi

2488

...

Şu gün — 16-njy maýda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde ÝUNESKO-nyň Tährandaky klaster edarasynyň direktory hanym Golda El-Huri bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada uniwersitetiň resmi web saýty ýazýar.

Oňa ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkär sekretary Çynar Rustemowa, ýokary okuw mekdebiniň professor-mugallymlarydyr talyplary, «Medeni miras: geçmişden geljege» ÝUNESKO kafedrasynyň agzalary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Myhman Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde duz-çörek bilen dabaraly ýagdaýda garşylandy. Binanyň foýesinde «Bagtyýarlyk owazlary» medeni merkeziniň aýdymçydyr tansçylary ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen küştdepdi aýdymyny we tansyny joşgunly ýerine ýetirdiler. Bu ýerde ýaýbaňlandyrylan sergide türkmen halkynyň Milli Lideriniň eserleri, türkmen halkynyň milli mirasyna, däp-dessurlaryna degişli gymmatlyklar, dutarçylar toparynyň çykyşlary, talyp gyzlar tarapyndan milli el işleriniň ýerine ýetirilýän pursatlary öz beýanyny tapdy.

Duşuşygyň dowamynda hormatly myhman Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde döredilen «Medeni miras: geçmişden geljege» ÝUNESKO kafedrasynyň otagyna baryp görüp, bu kafedranyň maksatlary we wezipeleri, alyp barýan işleri bilen giňişleýin tanyşdyryldy. Tanyşlygyň dowamynda hanym Golda El-Huri kafedrada ýola goýlan maksatnamalaýyn işlere ýokary baha berip, bu ugurda medeni hyzmatdaşlygy giňeltmegiň uly ähmiýetiniň bardygyny belledi. Şeýle-de ol kafedranyň işine uniwersitetiň ýaş mugallymlarynyň we talyplarynyň işjeň gatnaşýandygyna ünsi çekip, medeni mirasy öwrenmekde hem-de wagyz etmekde olaryň uly ornuny nygtady. Myhman bu işlere mekdep okuwçylaryny hem çekmegiň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy.

Ozal habar berşimiz ýaly, 15-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow ÝUNESKO-nyň Tährandaky klaster edarasynyň direktory hanym Golda El-Hurini kabul etdi. Onuň dowamynda hormatly myhman geçen ýyl Türkmenistanyň başlangyjy boýunça ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň abraýly sanawynyň üstüniň «Türkmen keşdeçilik sungaty», «Ýüpekçilik we dokmaçylyk ýüpek önümçiliginiň däpleri» hem-de «Molla Ependiniň şorta sözlerini gürrüň berijilik däbi» ýaly maddy däl medeni mirasyň görnüşleri bilen ýetirilendigini aýdyp, degişli güwänamalary gowşurdy.